KETTINGBRIEF volledig openen VO #ikweiger

Nederland, 24 mei 2021


Geachte lezer,

 

Graag delen we als bezorgde ouders, onderwijsmedewerkers en andere betrokken burgers onze zorgen over het Nederlandse Covid-besmettingsbeleid¹, waarbij het doel is zo snel mogelijk via infectie of vaccinatie iedereen ‘immuun’ trachten te maken, en het daaruit voortvloeiende volledig opengooien van het voortgezet onderwijs per 31 mei aanstaande.

 

Het aantal besmette mensen dat dagelijks rondloopt in Nederland is momenteel nog extreem hoog (>100.000). Het OMT geeft in het meest recente advies² aan dat door de opening per 9 juni tienduizenden extra infecties zullen ontstaan, voornamelijk in de jongere leeftijdsgroepen (lees schoolgaande kinderen) en hun ouders. Dit treft ook uiteraard de onderwijsmedewerkers. Nergens in het OMT advies valt een dergelijke doorberekening echter te zien voor de nu door minister de Jonge in de kamerbrief³ genoemde datum 31 mei (een datum die zeer veel extra besmettingen op zal leveren).

 

Inmiddels heeft in navolging van de WHO eindelijk ook het RIVM erkend dat aerosolen een rol van belang spelen bij de overdracht van het virus. Toch hebben scholen nog steeds onvoldoende mitigerende maatregelen die daar rekening mee houden, zoals HEPA-filters. Als de 1,5m afgeschaft is en klassen dus van half naar heel gaan + dagen van half naar heel, betekent dit per kind een meer dan verviervoudiging en voor de docent een verdubbeling aan blootstelling aan aerosolen.

 

Het OMT waarschuwt nadrukkelijk dat Covid-19, ook als er geen sprake is geweest van ernstige ziekte of ziekenhuisopname, bij een significant percentage mensen tot langdurige klachten (o.a. vermoeidheid, benauwdheid, cognitiestoornissen) leidt. Zij houden langdurig ernstige gezondheidsschade, soms invaliderend, dit geldt ook voor kinderen. Het Office of National Statistics (VK) laat zien dat in de leeftijdsgroepen van scholieren en hun ouders en leerkrachten het om 8 tot 18% gaat6b. Het OMT verzocht het kabinet deze grote gezondheidsrisico's mee te wegen in het besluit de 1,5m wel of niet af te schaffen in het VO. In de kamerbrief is deze OMT-waarschuwing echter grotendeels weggelaten door de minister.

 

Ondertussen zijn de meeste onderwijsmedewerkers nog niet gevaccineerd. Ook de scholieren zijn nog niet gevaccineerd. In de zomervakantie zullen alle leeftijdsgroepen hopelijk aan de beurt geweest zijn. Zo kunnen de leerkrachten het nieuwe schooljaar gevaccineerd beginnen. Elk moment wordt de goedkeuring van het European Medicines Agency voor Pfizer voor de groep 12-15 jarigen verwacht. Voor 16-17 jarigen is de toestemming er al. De minister kan dan vaccinatie opstarten zodra daar vaccin genoeg voor is, zodat ook scholieren de mogelijkheid krijgen zich op die manier te beschermen.

 

Het volledig opengooien van het VO heeft ook psychische gevolgen voor zowel onderwijsmedewerkers als de kinderen, door de onrust van besmettingen, testen, quarantaine, op en af online les in plaats van stabiel hybride les. Kinderpsychiaters weten dat niks zo ingrijpend is voor een kind als het verliezen van een ouder¹⁰ ¹¹. Het schuldgevoel dat bij een kind ontstaat nadat een door hem of haar besmette (groot)ouder in het ziekenhuis beland moet ook niet onderschat worden. En stress is slecht voor iedereen.

 

In alleen al de maand april dit jaar waren er 200 uitbraken op middelbare scholen, waar meestal zowel leerkrachten als leerlingen bij betrokken waren¹². Met volle klassen hele dagen zal er een forse toename van besmettelijke leerlingen op school en besmettingen bij leraren, waarschuwt het OMT. Dat betekent meer besmettingen, uitbraken¹³ en quarantaine.

 

Het OMT geeft aan dat het loslaten van de 1,5m “alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren.” Dit kan alleen met verplichte deelname en daaruit voortvloeiende consequenties, maar ook hiervan wijkt de minister helaas af in zijn besluit. Daardoor wordt het testen zo lek als een mandje en voldoet het geheel niet aan de randvoorwaarden die het OMT stelt. Er is geen glazen bol voor nodig om te kunnen voorspellen dat het een grote chaos met verstrekkende gevolgen wordt.

 

#ikweiger¹⁴ U ook? Stuur deze brief dan door naar instanties en personen die u van deze informatie wil voorzien en/of gebruik de hashtag/afbeelding #ikweiger.

 

Vriendelijke groet van bezorgde ouders, onderwijsmedewerkers en andere betrokken burgers van Nederland


1 https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/de8e1dfc72dd024906006e90e69efe5a/wob-mccb-maart-2020.pdf
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/05/22/advies-deel-1-nav-114e-omt
3 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z08755&did=2021D19284
4 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
5 https://twitter.com/SDicht/status/1395045455973736449
6 https://www.longcovidkids.org/
6b https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021/
7 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z08755&did=2021D19284
8 https://www.euronews.com/2021/05/04/ema-begins-review-of-pfizer-covid-jab-for-young-teens-as-us-set-to-ok-it
9 https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu
10 https://twitter.com/staub_bernice/status/1339666456951353345
11 https://twitter.com/tylerblack32/status/1286713750624641027
12 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/05/22/advies-deel-1-nav-114e-omt
13 https://www.scholenmeldpunt.nl
14 https://twitter.com/search?q=%23ikweiger&src=recent_search_click&f=live

Kettingbrief Zorgen Over Volledige Opening VO 24 Mei

Hart van Nederland | #Ikweiger trending om heropening middelbare scholen

https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/heropening-scholen-ikweiger-trending